اهداف و چشم انداز


هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.

 

 

محورهای مقالات

 

¢ دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه؛

 

¢ دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و... ؛

 

¢ طراحی و تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛

 

¢ رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت؛

 

¢ اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی؛

 

¢ راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44؛

 

¢ مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)؛

 

¢ بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی؛

 

¢ بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارائه راهبردهای مناسب؛

 

¢ بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارائه راهبردهای مناسب؛

 

¢ نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی؛

 

¢ نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

¢ استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تأمین رشد پایدار اقتصادی.